Vixia wordt arbeidsbemiddelingsbedrijf

In 2015 is de participatiewet ingevoerd. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen niet meer terecht in een sociale werkvoorziening, zoals Vixia die nu nog biedt. De bedoeling van de wet is dat mensen aan de slag kunnen via garantiebanen bij reguliere werkgevers en regionale werkbedrijven.
De gemeente is nu verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die voorheen een Wajong of Wsw-uitkering kregen. Sittard-Geleen wil daarbij rekening houden met de Wmo en de jeugdzorg en wijkgericht te werk gaan.

Voor Vixia betekent dit een behoorlijke verandering. Zo voorziet de participatiewet in zogenaamd "nieuw beschut werk". Inmiddels is gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden en hoe Vixia in de toekomst het huidige beschut werk kan invullen. Er is een werkgroep ingesteld om het hele proces te volgen. Daarin zitten raadsleden uit de vier betrokken gemeenten in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen). Inmiddels liggen er verschillende voorstellen op tafel die op 7 juli in de gemeenteraad zijn besproken. Eén van de voorstellen is beschut werk als "cafetariamodel" aan te bieden. Dit betekent dat verschillende organisaties allerlei vormen en manieren van werk aanbieden. Per situatie wordt dan bekeken waar de beste werkmogelijkheden voor iemand liggen. Een van die organisaties is Vixia, dat wordt omgevormd tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Dat is nodig om zoveel mogelijk mensen die nu bij Vixia "beschut werk" hebben, te kunnen begeleiden naar een "gewone" werkplek.
Vixia en de afdelingen Sociale Zaken van de vier betrokken gemeenten gaan uiteindelijk op in één regionaal participatiebedrijf.

Zorgvuldigheid
De raadsfracties waren overwegend positief over de voorstellen. Wel maken ze zich zorgen over het tempo van de veranderingen. Vooral omdat het hier gaat om kwetsbare mensen. Daarnaast willen de fracties ook graag betrokken worden bij het veranderingsproces.
Ook een mogelijke schaalvergroting naar Zuid-Limburgs niveau kwam aan de orde. Het college van B&W maakte duidelijk dat zorgvuldigheid voorop staat. Zeker omdat er minder geld beschikbaar is, vraagt dat om een doortastende aanpak. Een mogelijke schaalvergroting is op termijn zeker bespreekbaar. Commissie en gemeenteraad krijgen de komende periode tussentijds informatie via themasessies en raadsinformatiebrieven. Voor het einde van het jaar buigt de raad zich over een plan voor Vixia en over een beslisdocument voor de samenwerking van de sociale diensten.
Dan pas neemt de raad definitieve besluiten.
De raad stemde unaniem in met de voorstellen. Ook nam ze een voorstel (motie) aan, waarin de gemeente wordt opgeroepen een actief beleid te voeren als het gaat om het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En om maximaal opdrachten te verstrekken aan Vixia..