DETACHERINGVOORWAARDEN WSW-MEDEWERKERS

VIXIA BV

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg op 10 maart 2010 onder nr. 14061307

 

 • Toepassingsbereik

  • Deze algemene detacheringvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vixia BV en inlener waarbij Vixia ten behoeve van de uitoefening van werkzaamheden personen aan inlener ter beschikking stelt, die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst van Vixia zijn.

 

 • Algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van inlener zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze door Vixia schriftelijk zijn aanvaard.

 

 • Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 • Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder

  • "Detachering": het krachtens overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd onder diens leiding en toezicht en voor diens rekening en aansprakelijkheidsrisico bij een inlener tewerkstellen van een gedetacheerde;

  • "Gedetacheerde": de voor bepaalde of onbepaalde tijd bij inlener te werk gestelde werknemer die een dienstverband met Vixia heeft;

  • "Inlener": de natuurlijke of rechtspersoon die een of meer gedetacheerde(n) van Vixia inleent;

  • "Trajectbegeleider": de werknemer van Vixia die zij heeft opgedragen gedurende de detachering regelmatig namens Vixia contact met de gedetacheerde en diens leidinggevende bij inlener te onderhouden;

  • "Werkbegeleider": de persoon werkzaam bij inlener die namens deze feitelijk leiding geeft aan en toezicht houdt op de werkzaamheden van de gedetacheerde die deze in het kader van de detachering bij inlener verricht.

 • Opdrachtbevestiging

De te verrichten werkzaamheden alsmede de looptijd van de werkzaamheden, de van toepassing zijnde vergoeding, naam en functie van de betrokken gedetacheerde worden vastgelegd in een door Vixia op te maken en te verzenden schriftelijke opdrachtbevestiging, waarin deze detacheringvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. De detachering en alle daaruit voortvloeiende afspraken treden in werking op het moment van ontvangst door inlener van de opdrachtbevestiging van Vixia.

 

 • Aanpassing werkplek en/of werkomstandigheden

 

Inlener is zich er van bewust en stelt zich ten doel voor de gedetacheerde werkgelegenheid te scheppen onder aan de specifieke behoeften van de gedetacheerde aangepaste omstandigheden en deze omstandigheden steeds waar nodig in overleg met Vixia verder aan te passen.

Inlener overlegt aan Vixia schriftelijk de resultaten van de actuele RI&E die bij inlener heeft plaatsgevonden. Inlener staat Vixia toe om voorafgaand aan de inlening een werkplekonderzoek uit te (doen) voeren. Mocht vanwege de persoonlijke beperking(en) van gedetacheerde een aanpassing van diens werkplek bij inlener noodzakelijk zijn, dan komen de kosten hiervan voor rekening van Vixia.

 

 • Werktijden; overwerk en onregelmatige dienst

 

 • De werktijden worden door inlener in overleg met de gedetacheerde en Vixia bepaald, steeds met inachtneming van de CAO SW.

 

 • Voor het laten verrichten door de gedetacheerde van overwerk en werk op afwijkende tijdstippen (maandag tot en met vrijdag voor 06.00 uur en na 19.00 uur en tijdens weekeinden en feestdagen) dient vooraf door Vixia toestemming te worden verleend.

 

 • Duur van de detachering

 

 • Na een proeftijd van 2 maanden, gedurende welke inlener en Vixia de overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn kunnen beëindigen, wordt de detachering voor onbepaalde tijd aangegaan, behoudens voor zover de detacheringsovereenkomst een bepaalde duur vermeldt.

 

 • De overeenkomst eindigt indien de overeengekomen termijn is verstreken, of indien inlener of Vixia de overeenkomst schriftelijk met inachtneming van de in dit artikel genoemde opzegtermijn opzeggen.

 

 • Voor zover de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde met Vixia wegens dringende of gewichtige redenen, dan wel op diens eigen verzoek tijdens de detachering wordt beëindigd, eindigt de detachering met onmiddellijke ingang van rechtswege zonder dat Vixia tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden is.

 

 • In alle overige gevallen, behoudens in geval van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming door inlener, dient bij opzegging van de overeenkomst een opzegtermijn van ten minste 2 maanden in acht te worden genomen.

 

 • Verplichtingen gedetacheerde

 

 • Gedurende de detachering verricht gedetacheerde werkzaamheden op of ten behoeve van het bedrijf van inlener onder uitsluitend diens leiding en verantwoordelijkheid.

 

 • Gedetacheerde is gehouden om de door hem in het kader van deze overeenkomst verstrekte opdrachten uit te voeren als ware hij in dienst van inlener.

 

 • Gedetacheerde is gehouden om zich te houden aan de bij inlener geldende reglementen en voorschriften, de door inlener gegeven aanwijzingen op te volgen en overigens alles te doen of na te laten wat onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van hem verwacht mag worden.

 

 • Verplichtingen inlener

 

 • Inlener informeert gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende reglementen en voorschriften bij inlener en verstrekt Vixia een afschrift daarvan.

 

 • Inlener introduceert gedetacheerde in zijn organisatie en draagt er zorg voor, dat hij goed wordt ingewerkt en dat hij vervolgens onbelemmerd de overeengekomen werkzaamheden kan verrichten.

 

 • Inlener zal gedetacheerde onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden laten verrichten. Tijdelijke onmogelijkheid daartoe (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft de verplichting tot betaling van de detacheringsom niet op, ook al worden geen werkzaamheden verricht. Partijen zullen in dat geval in onderling overleg trachten de schade van inlener te beperken.

 

 • Het is inlener niet toegestaan gedetacheerde werkzaamheden bij derden te laten verrichten zonder toestemming van Vixia en gedetacheerde.

 

 • Zes weken na aanvang van de detachering vindt een schriftelijke beoordeling plaats, die wordt opgemaakt door de werkbegeleider en wordt besproken met gedetacheerde en de trajectbegeleider.

 

 • Inlener voert eens per jaar een jaargesprek (functionerings-/beoordelingsgesprek) met gedetacheerde, informeert Vixia over de voortgang daarvan en doet Vixia direct kopieën van de beoordelingsformulieren toekomen.

 

 • Gedurende de detachering draagt uitsluitend inlener zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van gedetacheerde, alsmede voor nakoming van alle overige verplichtingen jegens gedetacheerde die uit de eisen van wetgeving en goed werkgeverschap voortvloeien en waarvan in deze voorwaarden niet expliciet is bepaald dat zij voor verantwoordelijkheid van Vixia blijven.

 

 • In geval van disfunctioneren, afwezigheid zonder bericht en andere opmerkelijke omstandigheden aangaande een gedetacheerde zal inlener zich direct in verbinding stellen met Vixia. In geval van schorsing zal inlener de gedetacheerde opdragen zich onmiddellijk bij Vixia te melden, na hem omtrent de reden van de schorsing te hebben ingelicht. Inlener zal over een dergelijk voorval schriftelijk verslag uitbrengen aan Vixia. Vixia zal inlener informeren over eventueel getroffen maatregelen.

 

 • Ongevallen en/of 'bijna-ongevallen' of daaraan gelijk te stellen incidenten van gedetacheerde worden door inlener onmiddellijk doorgegeven aan Vixia. Op eerste verzoek van Vixia verstrekt inlener aan Vixia een overzicht van alle op de werkplek geldende bedrijfsvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

 • Arbeidsvoorwaarden

 

 • Gedetacheerde heeft een dienstverband met Vixia. Derhalve blijven de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van Vixia voor hem van toepassing.

 

 • Voor wat betreft werktijden, eventuele collectief vastgestelde verlofdagen en huisregels c.q. bedrijfsreglement zijn de regelingen van inlener voor hem van toepassing.

 

 • Verlof

 

 • Gedurende de detachering heeft gedetacheerde recht op gebruikmaking van de bij Vixia geldende verlofregeling. Dit verlof wordt op verzoek van gedetacheerde verleend door inlener. Deze gebruikelijke verlofdagen komen voor rekening van Vixia, tenzij er sprake is van "jaarafname"-afspraken conform artikel 15, lid 3, van deze detacheringvoorwaarden.

 

 • Langdurig verlof in verband met bijzondere omstandigheden kan op verzoek van gedetacheerde door Vixia verleend worden in onderling overleg tussen partijen. Dit verlof komt voor rekening van Vixia.

 

 • Deelname aan activiteiten van Vixia

 

 • Inlener stemt er mee in dat gedetacheerde incidenteel in het kader van begeleiding, overleg of personeelsbijeenkomsten van Vixia tijdens werktijd een bezoek aan Vixia brengt.

 

 • Indien gedetacheerde lid is van de ondernemingsraad van Vixia, stelt inlener hem in de gelegenheid om tijdens werktijd de OR-bijeenkomsten bij te wonen en OR-taken uit te voeren, gedurende maximaal 180 uren per jaar. De betreffende uren komen voor rekening van Vixia.

 

 • Ziekte

 

 • Ziekte en herstel dient gedetacheerde zowel bij inlener als bij Vixia te melden met inachtneming van de bij beide van toepassing zijnde voorschriften. Ziekmelding dient uiterlijk binnen een half uur na aanvang werktijd bij de werkbegeleider van inlener en de trajectbegeleider van Vixia te geschieden.

 

 • De uren van ziekteverzuim worden niet aan de inlener gefactureerd, tenzij er sprake is van "jaarafname"-afspraken conform artikel 15, lid 3, van deze detacheringsvoorwaarden.

 

 • Indien er sprake is van "jaarafname"-afspraken conform artikel 15, lid 3, komen de uren van ziekteverzuim > 10 % per kalenderjaar voor rekening van Vixia. Deze uren worden per jaar achteraf verrekend.

 

 • De kosten van bedrijfsgeneeskundige begeleiding en maatregelen ter bevordering van herstel en re-integratie komen voor rekening van Vixia, voor zover de arbeidsongeschiktheid niet aan schuld van inlener te wijten is.

 

 • Bij verlof, ziekte en andere vormen van afwezigheid is Vixia niet gehouden in vervanging te voorzien, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • Opleiding, dienstkleding, reis- en overige kosten

 

 • Inlener vergoedt de opleidingskosten van gedetacheerde die in het kader van de detachering naar het oordeel van inlener noodzakelijk zijn.

 

 • Inlener vergoedt reis- en verblijfskosten bij dienstreizen en kosten voor dienstkleding van gedetacheerde die in het kader van de detachering naar het oordeel van inlener noodzakelijk zijn.

 

 • Gedetacheerde ontvangt van Vixia een tegemoetkoming in de reiskosten ten behoeve van woon/werkverkeer conform de CAO SW. Reiskosten voor in opdracht van inlener te maken dienstreizen worden door de inlener voor akkoord getekend, door gedetacheerde bij Vixia gedeclareerd en door Vixia aan inlener gefactureerd.

 

 • Overige kosten die de gedetacheerde in de uitvoering van de detachering moet maken, zoals kosten van werk- of veiligheidskleding zijn voor rekening van inlener en worden rechtstreeks door inlener aan gedetacheerde vergoed.

 

 • Werk- of veiligheidskleding of andere materialen die Vixia eventueel in overleg met inlener aan gedetacheerde verstrekt, zijn voor rekening van inlener en worden door Vixia aan inlener gefactureerd.

 

 • Urenstaten

 

 • Inlener is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van juiste urenstaten. De urenstaten vormen enerzijds de basis voor de facturering door Vixia en anderzijds voor de urenverantwoording (verlof, salaris e.d.) van de gedetacheerde. Direct na afloop van een week dient de Vixia-urenstaat over de afgelopen week ingevuld en ondertekend te worden. Ondertekening van de urenstaat impliceert dat inlener zich tot betaling van de betreffende uren verplicht. Inlener dient de urenstaat uiterlijk op de tweede werkdag na de betreffende werkweek ondertekend aan Vixia te e-mailen. De door inlener per email verzonden urenstaat wordt geacht de door de afzender ondertekende versie te zijn. Indien Vixia de urenstaat niet tijdig heeft ontvangen, factureert Vixia op basis van de overeengekomen uren.

 

 • Detacheringvergoeding en betaling

 

 • Met inlener worden afspraken gemaakt over de detacheringvergoeding conform ofwel artikel 15, lid 2 ofwel artikel 15, lid 3. De hoogte van de detacheringvergoeding in beide varianten wordt mede bepaald op basis van het dragen van de kosten van (het risico van) verzuim en regulier verlof.

 

 • Bij afspraken volgens artikel 15, lid 2, zijn deze kosten voor rekening van Vixia en worden alleen de productieve uren van de gedetacheerde aan de inlener in rekening gebracht.

 

 • Bij afspraken volgens artikel 15, lid 3, betaalt de inlener een vast bedrag per maand, waarin een percentage ziekteverzuim en verlof zijn verdisconteerd.

 

 • Inlener zal voor de afgesproken contracturen per week van de gedetacheerde, conform artikel 10, lid 1, en artikel 12, lid 2, een vergoeding in de vorm van een uurtarief exclusief BTW verschuldigd zijn dat in de opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd. Overuren worden apart in de factuur opgenomen. Onder overuren wordt in dit verband verstaan de uren die een gedetacheerde buiten de afgesproken inleenuren voor inlener werkzaam is geweest. Voor overwerk en onregelmatige dienst brengt Vixia een toeslag per uur in rekening conform de CAO SW. Vixia brengt wekelijks aan inlener de detacheringvergoeding in rekening door middel van een declaratie. Inlener is gehouden deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, zonder korting, opschorting of verrekening te voldoen.

 

 • Voor het overige wordt verwezen naar de algemene betalingsvoorwaarden van Vixia.

 

 • "Jaarafname": Inlener zal voor de afgesproken inleenuren per week van de gedetacheerde, conform artikel 10, lid 1 en artikel 12, lid 2, een vergoeding in de vorm van een vast maandbedrag verschuldigd zijn, dat in de opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd. Dit maandbedrag is gebaseerd op een uurtarief exclusief BTW. In het maandbedrag is een percentage verlof- en ziekte-uren verdisconteerd. Overuren worden apart in de factuur opgenomen en komen boven op het vaste maandbedrag. Onder overuren wordt in dit verband verstaan de uren die een gedetacheerde buiten de afgesproken inleenuren voor inlener werkzaam is geweest. Voor overwerk en onregelmatige dienst brengt Vixia een toeslag per uur in rekening conform de CAO SW. Vixia brengt maandelijks aan inlener de detacheringvergoeding in rekening door middel van een declaratie. Inlener is gehouden deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, zonder korting, opschorting of verrekening te voldoen.

 

 • Voor het overige wordt verwezen naar de algemene betalingsvoorwaarden van Vixia.

 

 • Vixia is gerechtigd de detacheringvergoeding jaarlijks per 1 januari te indexeren, zowel op basis van consumentenprijsindexcijfers als naar rato van een eventuele stijging van de loonkosten ten gevolge van wettelijke maatregelen of wijzigingen in de CAO SW.

 

 • Voorkoming van schade

 

 • Inlener verplicht zich de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee gedetacheerde zijn arbeid verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen, dat gedetacheerde in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

 

 • Inlener verplicht zich voorts om voor aanvang of bij uitvoering van werkzaamheden voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, roerende en onroerende zaken in de directe omgeving van de plaats waar gedetacheerde werkzaamheden verricht, waaronder in elk geval wordt verstaan:

- het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en toezicht op het gebruik hiervan;

- het aanbrengen en handhaven van machinebeveiliging en toezicht op het gebruik hiervan.

 

 

 • Aansprakelijkheid

 

 • Inlener is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband houdt met het handelen of nalaten van gedetacheerde tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van de detachering.

 

 • Inlener vrijwaart Vixia voor alle aanspraken als gevolg van schade bedoeld in het eerste lid.

 

 • Inlener vrijwaart Vixia voorts voor alle aanspraken die gedetacheerde en/of derden jegens Vixia zullen laten gelden uit hoofde van artikel 6:170 BW, 7:658 Burgerlijk Wetboek of uit welke hoofde dan ook, voor zover die aanspraken in de uitvoering van de detachering zijn ontstaan.

 

 • Vixia is nimmer aansprakelijk voor schade van inlener veroorzaakt door gedetacheerde.

 

 • Inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader van de detachering adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.

 

 • Schade van gedetacheerde aan diens persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van deze detacheringovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed.

 

 • De bevoegdheid van inlener een rechtsvordering jegens Vixia in te stellen naar aanleiding van een vordering die uit de detachering voortvloeit, komt door verloop van een jaar na de eerste schriftelijke ingebrekestelling c.q. aansprakelijkstelling van inlener te vervallen.

 

 • Overige bepalingen

 

 • Vixia behoudt zich het recht voor zonder gehouden te zijn tot enige vorm van (schade)vergoeding de detachering met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien een of een combinatie van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- een wijziging in de zeggenschap over of de rechtspersoonlijkheid van inlener;

- (dreigende) surseance van betaling of (dreigend) faillissement dan wel een naar redelijk oordeel van Vixia daaraan gelijk te stellen zorgwekkende financiële toestand van inlener.

 

 • De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Vixia en inlener zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

 

 • Op alle overeenkomsten die door Vixia worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 • Alle geschillen tussen Vixia en inlener zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Vixia bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van inlener te wenden.

 

 

Sittard, 10 maart 2010

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram